Get Adobe Flash player
Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ รพ. นโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี2556

นโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี2556

 

นโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี 2556

- นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการ

โดยนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

- การจัดบริการตาม Service Plan ประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการหลักประกันสุขภาพ/การพัฒนาประสิทธิภาพระบบยาและเวชภัณฑ์โดยนายแพทย์โสภณ เมฆธน

 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ด้านบริหาร) 

- การบริหารกำลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

-  ข้อสรุปการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

-  ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 

-  นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุขโดย นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงคฺ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

-   นโยบายการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืนโดย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

-  ตัวชี้วัดที่ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่  click

 

 

 

 

 

เลือกภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish